Waarom is een dynamische schooldag zo belangrijk?
Leerlingen dienen op verschillende wijze uitgedaagd en gestimuleerd te worden om zo het beste leerresultaat te verkrijgen op zowel cognitief als sociaal gebied. Dit kan door de schooldag dynamisch(er) in te richten. Beweging zorgt voor een betere doorbloeding van de hersenen waardoor de zuurstofopname omhoog gaat en de hersenfunctie toe neemt. Daarnaast neemt het aantal verbindingen in de hersenen toe.
Bewegen heeft het meeste effect op de inhibitie en de executieve functies.
Leerlingen bewegen te weinig waardoor het belangrijk is de schooldag dynamisch(er) in te richten.

Uit welke onderdelen kan een dynamische schooldag bestaan?
1. Bewegingsonderwijs
o Hieronder verstaan we de lessen lichamelijke opvoeding. Deze staan standaard in het lesprogramma
o De kerndoelen van bewegingsonderwijs zijn:
▪ Kerndoel 57: De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren
▪ Kerndoel 58: De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan de bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.
o Wat kan Klaarr hierin betekenen?
▪ Coaching vakleerkrachten, groepsleerkrachten en onderwijsassistenten op beide kerndoelen en leerkrachtvaardigheden
▪ Doorlopende leerlijn peuter-kleuter
▪ Bewegingsonderwijs inhoudelijk professionaliseren zowel voor peuters, kleuters als groep 3 t/m 8
2. Buiten spelen
o Iedere leerling speelt dagelijks buiten en kiest daar zelf wat hij/zij doet
o Hoofddoel is het ontdekken in een buitenomgeving, met of zonder materialen. Hierbij kom je met anderen in contact en onderneem je vaak samen een activiteit.
o Wat kan Klaarr hierin betekenen?
▪ Gedragsregulatie tijdens het buitenspelen van zowel leerling als leerkracht
▪ Schoolbrede spelregels rondom het schoolplein maken
▪ Spelvormen aanbieden/ontwikkelen
▪ Inrichting speelplein
3. Beweegtussendoortjes
o Een kort onderbrekingsmoment tijdens of na een les waarbij bewust de concentratie van alle kinderen gedurende enkele minuten doorbroken wordt d.m.v. een bewegingsactiviteit
o Bij beweegtussendoortjes gaat het met name om de afwisseling van spanning- en
ontspanning, plezier en groepsvorming
o Wat kan Klaarr hierin betekenen?
▪ Aanbieden/ontwikkelen van beweegtussendoortjes
4. Bewegend leren
o Bewegingsoefeningen worden gekoppeld aan de leerstof om het leerproces te
versterken
o Het voornaamste doel is door middel van beweging het leerproces bevorderen.
Leren staat centraal
o Wat kan Klaarr hierin betekenen?
▪ Het aanbieden/ontwikkelen van bewegend leren
5. Aangepast meubilair
o Meubilair dat de zithouding actiever maakt (statafels/zitballen etc.).
o Wat kan Klaarr hierin betekenen?
▪ Wij kunnen meedenken over het meubilair dat aangeschaft kan worden en waarom u die keuze kan maken.
6. Coöperatieve werkvormen
o Werkvormen waarbij leerlingen met elkaar samenwerken
o Door samen te werken wordt de groepsvorming en het leerproces verhoogd
o Wat kan Klaarr hierin betekenen?
▪ Het aanbieden van werkvormen coöperatief leren
7. Losse beweegprojecten
o Bijv. Sportdag, daily mile, clinics,sponsorloop, buitenlesdag etc.

Wat kan Klaarr hierin betekenen?
▪ Wij kunnen meedenken over de mogelijkheden die voor school geschikt zijn.
Waar kan KLAARR wat in betekenen?
- Per item kan KLAARR samen met het team een product ontwerpen waarbij de hele school op
dezelfde manier werkt, passend bij de missie en visie van uw school.
- Een item wordt niet als losstaand project benaderd, maar ingebed in de hele schoolcultuur.
Afspraken met elkaar en het daaruit voortvloeiende leerkrachtgedrag worden afgestemd en
daarop kunnen wij coachen.
- Wij werken met de meest actuele lijnen die schoolbreed doorgevoerd worden zodat voor iedereen (directeur, leerkracht, leerling, ouder) duidelijk is wat van hem/haar verwacht wordt.
- KLAARR kan elk item starten met een workshop waarin leerkrachten enthousiast gemaakt worden door het gebruik van uitdagende werkvormen die de volgende dag ingezet kunnen worden. Daarnaast zorgt KLAARR voor de borging door schoolafspraken te maken met betrekking tot het uitvoeren van het gekozen item, hiermee als team aan de slag te gaan, evt. klassenconsultaties uit te voeren en na enkele maanden een terugkombijeenkomst te verzorgen waarin tips/tops besproken worden en schoolbede afspraken gemaakt worden die opgenomen kunnen worden in het schoolplan.
- Wij kunnen de dynamische schooldag inpassen in elk sociale vaardigheidsprogramma waar uw school mee werkt.

Specialisten


Marianne Effting

Marianne Effting

Specialist bewegingsonderwijs / Uitvoerder verkeersprojecten
E [email protected]
T 06-25 730 932