Onderwijs aan zieke leerlingen
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)
Voor kinderen en jongeren die ziek zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs is hier een belangrijk onderdeel van. Zieke leerlingen hebben, net als andere kinderen, recht op onderwijs. Dit geldt voor zieke kinderen in het ziekenhuis, maar ook voor zieke kinderen (deels) thuis. De school (primair en voortgezet onderwijs) blijft verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van de leerling. Dit vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Scholen en leerkrachten staan hier echter niet alleen voor, zij kunnen steun krijgen van een consulent OZL voor de aanpassing van het lesprogramma en het omgaan met de ziekte.

Zo kan de consulent OZL een coördinerende rol vervullen en adviseren bij het opstellen van handelingsplannen, contact leggen met betrokkenen rond de zieke leerling en informatie verstrekken over de gevolgen van ziekte en behandeling voor zover relevant in verband met het onderwijs. Ook kan de consulent bijvoorbeeld in gesprek gaan met het schoolteam of de klas van de zieke leerling over wat hen bezighoudt rondom de zieke leerling. Advisering over het omgaan met rouw in de klas en op school kan ook een onderdeel zijn.

Elk ondersteuningstraject heeft als algemeen doel onderwijsachterstanden te voorkomen of te beperken en het sociale en emotionele welzijn van zieke leerlingen te bevorderen.

Meer informatie
Wanneer u meer informatie over de mogelijke ondersteuning wilt of een vraag hebt over de begeleiding van zieke leerlingen, kunt u contact opnemen met de consulenten van Klaarr: Arina Godvliet, Ineke Klapwijk en Saskia Peen.

Wanneer u een aanmelding wilt doen om gebruik te maken van de ondersteuning van de consulent, kunt u daarnaast ook het aanmeldformulier invullen. Neem daarvoor wel eerst contact op met de ouders van de leerling en laat hen de algemene toestemmingsverklaring tekenen, voordat de persoonsgegevens van de leerling worden doorgegeven. Beide formulieren kunt u hieronder downloaden.

Na ontvangst van beide formulieren neemt een van de consulenten zo snel mogelijk contact met u op.

Interessante links:
www.ziezon.nl
www.klassecontact.nl
www.educatievevoorzieningamsterdam.nl
www.hetwkz.nl
https://www.prinsesmaximacentrum.nl/nl

Specialisten


drs. Saskia Veerman-Peen

drs. Saskia Veerman-Peen

Onderwijsadviseur / Consulent zieke leerling
E [email protected]
T 06-25 730 956