Purmerend, 4 mei 2020

Nadat het testen van kinderen bij Klaarr een poos stil heeft gelegen, gaan we vanaf half mei weer opstarten met testen. Om dit goed te kunnen organiseren hebben we de richtlijnen van het RIVM en van het Protocol voor het opstarten van het basisonderwijs geraadpleegd. Deze richtlijnen nemen wij heel serieus. We hebben het afnemen van testen zo ingericht, dat we aan deze richtlijnen kunnen voldoen.
Hieronder vindt u informatie over de maatregelen die wij nemen om de testafname veilig en prettig voor kinderen, ouders en onderzoekers te laten verlopen. Wij vragen u deze informatie goed door te lezen. Mocht u hier vragen over hebben, stelt u die dan alstublieft aan de onderzoeker.

Onze eerste stap is met ouders te overleggen over hoe het met hun kind gaat. Dit is belangrijk om te weten, zodat we in kunnen schatten of een testafname al kan worden ingepland. Hoe gaat het met hun kind, is het (nog) erg ontregeld door de Coronamaatregelen, hoe reageert het kind op het niet naar school gaan etc.? Hoe staan ouders hier zelf in? Dat soort vragen moeten duidelijk maken of het opstarten van een onderzoek een goed idee is of nog niet.
Als samen wordt besloten dat een onderzoek kan worden ingepland, worden hier verdere afspraken over gemaakt. Als een onderzoek nog niet kan plaatsvinden, wordt dit op een later tijdstip gepland. De school van het kind wordt hier natuurlijk ook van op de hoogte gesteld.

Maatregelen die we hebben genomen en afspraken die we met ouders maken over de gang van zaken tijdens de testafname staan hieronder beschreven.
De testomgeving:
-       We maken gebruik van de helft van onze testkamers, zodat het niet te druk wordt op de testafdeling. Er staat een plexiglas scherm op de tafel waar aan gewerkt wordt. Er komen desinfectiemiddelen en handschoenen in de testkamers te staan.
-       Kinderen worden niet op hetzelfde tijdstip uitgenodigd. De starttijd is 9.00 uur en 9.15 uur. Voor oudere kinderen vinden de onderzoeken in de middag plaats.
-       Speelgoed wordt weggehaald uit de speelkamer. Aan ouders wordt gevraagd om het kind eigen eten, drinken en bijv. een spelletje, boekje, kleurplaat + stiften voor in de pauze mee te geven.
-       Ouders wordt gevraagd, wanneer zij hun kind komen brengen, hun handen te desinfecteren en bij aankomst apart van andere ouders/ kinderen te gaan zitten of staan in de wachtruimte. In de wachtruimte is desinfecterend middel aanwezig. Als ouders hun kind hebben gebracht, gaan ze weer naar huis. Ze mogen niet blijven wachten. Met de onderzoeker spreken ze de tijd af waarop ze hun kind weer komen halen.
-       Online oudergesprekken hebben de voorkeur boven gesprekken waarbij onderzoeker en ouders elkaar bij Klaarr treffen. Hierbij is in ieder geval het idee van “blijf thuis” gewaarborgd, maar het zal van de situatie afhangen of dit geschikt is. Eventueel kunnen oudergesprekken, met 1,5 meter afstand, gehouden worden in een aparte ruimte bij Klaarr, waar niet getest wordt.
-       Als er 2 onderzoekers betrokken zijn bij een onderzoek, wordt de testkamer tussendoor gereinigd met desinfectiemiddel. Ook na de testafname wordt de kamer schoongemaakt en gedesinfecteerd.

Welke kinderen kunnen wel/ niet worden onderzocht:
Kinderen en/of ouders met (milde) klachten kunnen niet komen voor een onderzoek. Dat is het uitgangspunt, op grond van landelijke richtlijnen. Voor kinderen met hooikoorts (waar ze al langer mee bekend zijn), zal goed overlegd moeten worden met ouders. Mogelijk moet eerst een week aangezien worden hoe de verschijnselen zich ontwikkelen.
Als de klachten bij kind of ouders zich voor het eerst op de ochtend van het onderzoek voordoen, verzoeken we ouders dringend om eerst met de Klaarr-onderzoeker te overleggen en nog niet naar Klaarr toe te komen.

Tijdens de testafname willen we zo weinig mogelijk materiaal gebruiken zoals boekjes waarin gewerkt moet worden, puzzels die gelegd moeten worden etc. Daarom zullen de meeste kinderen getest worden met behulp van een Ipad. Voor sommige onderzoeken is dat niet mogelijk. Dat kan betekenen dat onderzoek uitgesteld moet worden. Hierover zal de onderzoeker de ouders en de school informeren. Testmateriaal dat gebruikt wordt, wordt na gebruik gereinigd.

Als duidelijk is dat het afnemen van een test niet mogelijk is, dan zal de onderzoeker samen met de ouders en de school bekijken of op een andere manier de benodigde informatie verzameld kan worden. Ook kan besloten worden om het onderzoek op een later moment te laten plaatsvinden.

Heeft u vragen over bovenstaande, neem contact op met Gesien Amesz.