Pesten met inbegrip van cyberpesten is helaas een hot item. Het is een van de moeilijk(st)e problemen die zich op scholen voordoen. Pestgedrag is immers vaak moeilijk te signaleren en op te lossen. Pesten is echter wel goed te voorkomen. Bijvoorbeeld door een positieve (werk)sfeer te creëren. Daar liggen vooral de kansen. Er wordt dan van uitgegaan dat pesten een groepsprobleem is en dat de oplossing ligt binnen de groep, eventueel in samenwerking met betrokken ouders. Om het pesten te voorkomen biedt Klaarr verschillende mogelijkheden:
- Het traject ‘Bouwen aan een positieve groep’ in de vorm van teamtrainingen
- De bovenschoolse cursus ‘Bouwen aan een positieve groep’ voor leerkrachten
- De Vreedzame School
-Een oplossingsgerichte pestaanpak afgeleid van de 'No Blame'aanpak.
- Informatie in de groep door een van onze schooladviseurs


Daarnaast biedt Klaarr ook mogelijkheden om het pesten op te lossen:
- Teamtraining ‘Pesten lossen we samen op’
- Begeleiden van de groep door een van onze adviseurs (groepsinterventie)