Skip to content

Algemene Voorwaarden Stichting Klaarr

Artikel 1 Begrippen

 1. Onder Klaarr wordt verstaan Stichting Klaarr, gevestigd aan de Wielingenstraat 115, 1441ZN Purmerend, handelend onder de naam Stichting Klaarr en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41234268.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of de onderneming of de instelling waarmee Klaarr een overeenkomst heeft gesloten betreffende het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten. Indien het door de overheid gesubsidieerde dienstverlening betreft worden de voorwaarden voor de verstrekking van de overheidssubsidie geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
 3. Onder werkzaamheden wordt verstaan de door Klaarr aan de opdrachtgever te leveren producten en/of diensten.
 4. Onder materialen wordt verstaan alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies, informatie, leermiddelen, enzovoorts op informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door Klaarr ter beschikking worden gesteld.
 5. Onder hulpmiddelen wordt verstaan alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Hieronder kan bijvoorbeeld worden verstaan videoafspeelapparatuur, overhead, beamer of computers.
 6. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen Klaarr en opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Klaarr en alle overeenkomsten tussen Klaarr en opdrachtgever.
 2. De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van de voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.
 3. Medewerkers van Klaarr zijn uitsluitend bij machtiging bevoegd bedingen in afwijking van de Algemene Voorwaarden overeen te komen met de opdrachtgever.
 4. Gedrags- en beroepsregels voor zover van toepassing op Klaarr maken deel uit van de overeenkomst.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van Klaarr zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Kennelijke vergissingen in het aanbod van Klaarr binden deze niet.
 3. Mondelinge toezeggingen alsmede toezeggingen van medewerkers van Klaarr in het kader van een offerte zijn uitsluitend bindend, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Klaarr.
 4. Alle aanbiedingen, offertes, mededelingen en opgaven van Klaarr zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Klaarr en opdrachtgever komt tot stand door vastlegging van de afspraken tussen opdrachtgever en Klaarr in een overeenkomst, door de schriftelijke (order)bevestiging van Klaarr of door de feitelijke uitvoering van een opdracht door Klaarr. Opdrachtgever aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge opdracht deze algemene voorwaarden.
 2. Voor de gesubsidieerde dienstverlening geldt overigens dat in de overeenkomst het aantal uren dienstverlening voor een bepaald schooljaar wordt vastgelegd aan de hand van de ontvangen subsidie.
 3. Klaarr is slechts gebonden aan een met haar gesloten overeenkomst indien deze schriftelijk is aangegaan door daartoe door haar bestuur gemachtigde medewerkers.
 4. De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekent daartoe bevoegd is.

Artikel 5 Uitvoering overeengekomen werkzaamheden door Klaarr

 1. De resultaten van het gebruik van de door Klaarr verrichte observaties, verstrekte adviezen of andere uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van Klaarr vallen. Klaarr heeft de inspanningsverplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Klaarr bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.
 3. Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker van Klaarr is opgenomen, is Klaarr gerechtigd na overleg met de opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) uit te laten voeren, indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Klaarr overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het goed uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in beginsel in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan Klaarr ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten, naburige rechten, databankrechten en/of andere rechten tot bescherming van prestaties, op en in verband met de werkzaamheden en de door Klaarr ter beschikking gestelde materialen berusten bij Klaarr en/of haar licentiegevers.
 2. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klaarr.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd werkzaamheden en/of materialen van Klaarr met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aan te bieden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Klaarr.
 4. Voor zover Klaarr in opdracht van de opdrachtgever specifieke materialen ontwikkelt, geldt dat het auteursrecht bij Klaarr berust, tenzij hierover voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt.
 5. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5000,– onverminderd het recht van Klaarr aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe en/of indirecte schade.

Artikel 8 Toegang tot en gebruik van online diensten en materialen

 1. Indien de overeenkomst tussen Klaarr en opdrachtgever betrekking heeft op online diensten, zal opdrachtgever voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht tot toegang en raadpleging van de in de overeenkomst aangeduide online diensten en materialen van opdrachtgever verkrijgen op de tijden dat de online diensten daarvoor beschikbaar zijn. Opdrachtgever mag de online diensten en materialen alleen voor eigen oefening, studie en gebruik doorzoeken, in beeld brengen, raadplegen en lezen en in dat kader niet-substantiële delen van de materialen in ongewijzigde vorm downloaden en/of printen en het voorgaande aan eindgebruikers toestaan. Eindgebruikers zijn de personen die met toestemming van opdrachtgever gebruik mogen maken van de online diensten en materialen. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden respectievelijk de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Daarbuiten is het opdrachtgever niet toegestaan de online diensten en materialen op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen, samen te vatten en/of te verspreiden onder of ter beschikking te stellen aan anderen dan zichzelf c.q. de eindgebruikers. Voorts mogen opdrachtgever en de eindgebruikers hun rechten en plichten uit dit gebruiksrecht niet vervreemden, overdragen of in sublicentie geven aan anderen dan zij zelf.
 2. Klaarr zal aan opdrachtgever een of meerdere unieke accounts (op basis van e-mailadres) verstrekken waardoor opdrachtgever en/of één of meerdere van haar eindgebruikers toegang verkrijgen tot de online diensten en materialen waarop de overeenkomst betrekking heeft. Gebruik van het unieke account is strikt persoonlijk en geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich jegens Klaarr de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden ook op te leggen aan de door haar aangewezen eindgebruikers.
 3. Het is opdrachtgever, respectievelijk eindgebruiker, niet toegestaan om de unieke account(s) aan derden bekend te maken c.q. door derden te laten gebruiken. Opdrachtgever is in alle gevallen aansprakelijk voor dit ongeoorloofde gebruik van het unieke account door derden en is per geconstateerd geval van ongeoorloofd gebruik aan Klaarr een boete verschuldigd van € 500,00 per overtreding en € 100 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Klaarr om vergoeding te vragen van de in werkelijkheid door haar geleden schade en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 4. Indien Klaarr vermoedt dat sprake is van ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hierboven bedoeld, is zij gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging een controle daarnaar bij opdrachtgever uit te (doen) voeren, waaraan opdrachtgever alle medewerking dient te verlenen.
 5. Klaarr is met het oog op het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van de online diensten gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur en online diensten wijzigingen aan te brengen, waaronder voorschriften over toegangstijden, identificatie-procedures, type apparatuur, en het toevoegen c.q. weglaten van materialen aan c.q. uit de online diensten, alsmede de toegang tot de online diensten af te sluiten op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden verricht.
 6. Op het gebruik van de online diensten en materialen zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Opdrachtgever zal kennis kunnen nemen van deze voorwaarden voorafgaand aan het afnemen van de online diensten en materialen.

Artikel 9 Hulpmiddelen/materialen/werkruimten

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever plaatsvindt, zal de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen. Klaarr en opdrachtgever maken duidelijke afspraken over de faciliteiten die eventueel door de opdrachtgever aan Klaarr ter beschikking dienen te worden gesteld.
 2. Het dient voor Klaarr te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimten te betreden. De werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan Klaarr ter beschikking worden gesteld en zo veel mogelijk afsluitbaar zijn zodat gegevens, materialen en dergelijke opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte. Indien de werkruimten niet afsluitbaar zijn, dient de opdrachtgever op verzoek van Klaarr zorg te dragen voor een nabijgelegen afsluitbare ruimte voor het bewaren van hulpmiddelen en materialen.
 3. In overleg met Klaarr zorgt de opdrachtgever ten behoeve van Klaarr voor voldoende faciliteiten, zoals bijvoorbeeld eventueel benodigde onderzoeksruimte voor de verrichting van pedagogisch, didactisch en psychologisch onderzoek, gespreksruimte voor het voeren van overleg en (consultatieve) gesprekken en het verzorgen van supervisie en coaching of trainingsruimte voor het verzorgen van cursussen en trainingen.
 4. Indien de opdrachtgever, ondanks de afspraken die daarover met Klaarr zijn gemaakt, verzuimt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde faciliteiten aan Klaarr ter beschikking te stellen, zoals beschreven in dit artikel, is de opdrachtgever verantwoordelijk indien de geplande werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van de faciliteiten geen doorgang kunnen vinden. De kosten voortvloeiend uit het feit dat de overeengekomen werkzaamheden niet volgens afspraak kunnen worden uitgevoerd zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien naar het redelijk oordeel van Klaarr als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Klaarr zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
 2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan Klaarr. Hieronder zijn onder andere begrepen gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege Klaarr, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, pandemie, atoomkernreacties en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Klaarr naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
 3. Indien Klaarr bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Klaarr gerechtigd het reeds door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Ontbinding van de overeenkomst

1. De vordering van Klaarr op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 1. indien Klaarr, na het sluiten van de overeenkomst, omstandigheden ter kennis komen die Klaarr gerede twijfel geven dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 2. indien Klaarr de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.

2. In de in het eerste lid genoemde situaties is Klaarr bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Klaarr schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Wijziging opdracht c.q. meer- of minderwerk, toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de werkzaamheden kan worden beïnvloed wanneer partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Klaarr kan niet voor iedere opdracht van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de werkzaamheden nodig zal zijn.
 2. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt danwel niet binnen het aantal vooraf overeengekomen aantal uren van dienstverlening plaats kan vinden, zal Klaarr dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.
 3. Indien de tussentijdse wijziging in de werkzaamheden of uitvoering daarvan ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Klaarr de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als aanvullende werkzaamheden aan de opdrachtgever schriftelijk tijdig worden bevestigd. Opdrachtgever dient zich schriftelijk akkoord te verklaren met deze tussentijdse wijziging.
 4. Voor zover artikel 7:408 lid 1 BW rechtens van toepassing zou zijn op de overeenkomst, doet de opdrachtgever afstand van zijn recht ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW om de opdracht te allen tijde op te kunnen zeggen. De opdrachtgever is, onverminderd het bepaalde in artikel 10 en artikel 11, gebonden aan de in de overeenkomst vastgelegde duur der werkzaamheden en de daarvoor overeengekomen vergoeding.

Artikel 13 Annulering opdrachten in het geval van overeengekomen jaarplanningen

 1. Indien opdrachtgever en Klaarr in het kader van bijvoorbeeld een jaarplanning over een langere termijn afspraken hebben gemaakt aangaande te verrichten werkzaamheden en data waarop of perioden waarbinnen deze dienen te worden verricht kan opdrachtgever indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven, tot annulering van de overeenkomst overgaan, mits dit tijdig, doch minimaal 4 weken voorafgaand aan de datum waarop de werkzaamheden een aanvang zouden nemen, schriftelijk aan Klaarr wordt medegedeeld.
 2. In geval de opdrachtgever met inachtneming van het eerste lid tot annulering van de overeenkomst is overgegaan, is deze in ieder geval verplicht de door Klaarr voor de uitvoering van de werkzaamheden vervaardigde of aangeschafte materialen over te nemen en te betalen.
 3. De opdrachtgever zal in geval van de beschreven annulering minimaal een schadeloosstelling verschuldigd zijn ter grootte van een derde van het bedrag van de overeengekomen prijs of het overeengekomen aantal uren. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht Klaarr te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annuleringen.
 4. Onverminderd het vermelde in het voorgaande lid behoudt Klaarr zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Betaling

 1. In de overeenkomst wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen zal worden voldaan.
 2. De betaling door de opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan op één van de bankrekeningen van Klaarr. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na verstrijken van de betalingstermijn van dertig dagen, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt kan Klaarr de wettelijke rente van de opdrachtgever vorderen.
 3. Eventuele incassokosten die gemaakt moeten worden na het verstrijken van de betalingstermijn zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zowel de binnen- als buitengerechtelijke kosten kunnen op opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 15 Prijzen

 1. Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen. Klaarr behoudt zich, met in achtneming van het tweede lid, het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan, of zich koersfluctuaties van binnenlandse valuta voordoen.
 2. Indien Klaarr de prijzen tussentijds wijzigt als gevolg van verhogingen als vermeld in het voorgaande lid, waardoor de te berekenen totale kosten met meer dan 5% stijgen, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds op te zeggen. Artikel 10 lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
 3. Behoudens het bepaalde in artikel 10 laat het niet afnemen van de te verlenen werkzaamheden en of de te leveren materialen door Klaarr de opdrachtgever zijn betalingsverplichting onverlet.

Artikel 16 Gebreken, termijnen

 1. De opdrachtgever dient bij aanvang van de werkzaamheden het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen tien werkdagen na factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op de geleverde werkzaamheden en/of materialen die het gebrek vertoont, schriftelijk aan Klaarr te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde termijn wordt gedaan, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en vervalt elke aanspraak jegens Klaarr ter zake van gebreken in de verrichte werkzaamheden en/of geleverde materialen.
 2. Klaarr en opdrachtgever zullen de door de opdrachtgever tijdig vermeende gebreken bespreken. Indien Klaarr het eens is met het veronderstelde gebrek, maken partijen (indien mogelijk) afspraken over het herstel van dit gebrek. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend.
 3. Indien de opdrachtgever van mening is dat herstel van gebreken niet naar behoren heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Klaarr binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Al dan niet vermeende gebreken schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17 Voorlichting, cursus en trainingen

 1. Een voorlichtingsbijeenkomst, cursus of training (hierna te noemen “activiteit”) vindt geen doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van Klaarr. Klaarr heeft het recht een persoon die zich voor een activiteit heeft aangemeld niet aan de activiteit te laten deelnemen indien deze niet voldoet aan de door Klaarr gestelde toelatingscriteria.
 2. Klaarr beslist in beginsel uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum over het geheel annuleren of verzetten van bedoelde activiteit.
 3. Indien de in lid 1 bedoelde activiteit geheel wordt geannuleerd op initiatief van Klaarr, zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.
 4. De deelnemer heeft tot uiterlijk vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid zijn deelname schriftelijk te annuleren, waarna alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht. Binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer de totale deelnemersprijs verschuldigd.
 5. Deelnemer kan, indien deze volgens de wet als consument wordt aangemerkt, binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst, de deelname kosteloos annuleren zonder opgaaf van reden, omdat deze termijn wordt beschouwd als bedenktijd.
 6. De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient Klaarr hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn reis- en verblijfkosten van de persoon (of personen) die namens Klaarr de betreffende werkzaamheden verrichten en de aanschafkosten van voorgeschreven literatuur en materialen ten behoeve van deelnemers, voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen zal Klaarr trachten een vervangende docent in te zetten. Indien dit echter niet mogelijk is, behoudt Klaarr zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.
 9. Klaarr heeft het recht om de docenten en de cursusleiding te wijzigen, ook nadat de namen van de docenten en de cursusleiding middels publicaties, advertenties e.d. bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen om de inschrijving te annuleren, tenzij door de deelnemer aan de bepaling omtrent annulering wordt voldaan (zie lid 4 en 5).
 10. Indien Klaarr de geplande aanvangsdatum verandert, opschort dan wel vervroegt, heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren, onder voorbehoud dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de verandering door Klaarr moet zijn ontvangen.

Artikel 18 Geheimhouding en Privacy

 1. Klaarr en de opdrachtgever zullen maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en informatie, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (een van) beiden door openbaarmaking kunnen worden geschaad.
 2. Klaarr werkt, in geval er sprake is van het verzamelen van persoonsgegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het Reglement Verwerking Persoonsgegevens en de Privacyverklaring van de Klaarr zijn beschikbaar voor de opdrachtgever en te vinden op de website van Klaarr.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. Klaarr zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de verwachte zorgvuldigheid in acht nemen. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever Klaarr onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Klaarr voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan door toerekenbare grove schuld of nalatigheid van Klaarr, is deze aansprakelijk voor zover de schade door zijn verzekering wordt gedekt. Indien geen uitkering door de verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Klaarr te allen tijde beperkt tot de afgesproken prijs voor de te verrichten werkzaamheden over een periode van twaalf maanden.
 2. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien aan de zijde van Klaarr sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Klaarr is niet aansprakelijk voor gevolgschade van de Opdrachtgever, zoals maar niet beperkt tot winstderving, imagoschade en aanspraken van derden. De opdrachtgever is gehouden Klaarr te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden.

Artikel 20 Klachtenbehandeling

 1. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst en deze klacht geen gebrek betreft zoals bedoeld in artikel 16, is de klachtenregeling van de opdrachtnemer van toepassing.
 2. Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij de directeur van Klaarr.
 3. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
 4. De directeur geeft de direct leidinggevende (meestal de afdelingsleider of directielid) van de bij de klacht betrokken medewerker opdracht om de klacht te onderzoeken.
 5. Klager ontvangt binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging waarin vermeld staat wie bij Klaarr verantwoordelijk is voor de behandeling van de klacht.
 6. De behandelaar van de klacht stelt een onderzoek in waarbij alle relevante informatie verzameld wordt die voor de afhandeling van de klacht van belang is. Onderdeel van dit onderzoek is dat er binnen 14 dagen na indiening van de klacht een gesprek plaatsvindt tussen de klager en de door Klaarr aangewezen klachtbehandelaar en tussen de leidinggevende en de betrokken medewerker.
 7. De behandelaar van de klacht rapporteert de conclusies van het onderzoek aan de directeur.
 8. Het onderzoek vormt de basis om tot een tevredenheid stemmende afhandeling van de klacht te komen.
 9. De klager ontvangt binnen vier weken na indiening van de klacht van Klaarr op schrift de conclusies van het onderzoek en de overeengekomen afhandeling van de klacht. Dit geldt ook in geval er geen overeenstemming is bereikt.

Artikel 21 Vervaltermijn

Voor zover niet anders is vermeld in deze algemene voorwaarden en/of opdrachtgever en Klaarr niet anders overeen zijn gekomen, vervallen de vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Klaarr in verband met het verrichten van werkzaamheden door Klaarr in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 22 Wijziging van de voorwaarden

 1. Klaarr is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en Klaarr zal wijzigingen voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken.
 2. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Artikel 23 Diversen

 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van deze bepaling.
 2. In eerste instantie zullen partijen trachten gerezen geschillen door minnelijk overleg op te lossen.
 3. Op alle door Klaarr gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de overeenkomst, behoudens die ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de opdrachtgever binnen een maand nadat Klaarr zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter.

Algemene Voorwaarden Stichting Klaarr

Artikel 1 Begrippen

 1. Onder Klaarr wordt verstaan Stichting Klaarr, gevestigd aan de Wielingenstraat 115, 1441ZN Purmerend, handelend onder de naam Stichting Klaarr en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41234268.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of de onderneming of de instelling waarmee Klaarr een overeenkomst heeft gesloten betreffende het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten. Indien het door de overheid gesubsidieerde dienstverlening betreft worden de voorwaarden voor de verstrekking van de overheidssubsidie geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
 3. Onder werkzaamheden wordt verstaan de door Klaarr aan de opdrachtgever te leveren producten en/of diensten.
 4. Onder materialen wordt verstaan alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies, informatie, leermiddelen, enzovoorts op informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door Klaarr ter beschikking worden gesteld.
 5. Onder hulpmiddelen wordt verstaan alle middelen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Hieronder kan bijvoorbeeld worden verstaan videoafspeelapparatuur, overhead, beamer of computers.
 6. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen Klaarr en opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Klaarr en alle overeenkomsten tussen Klaarr en opdrachtgever.
 2. De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van de voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.
 3. Medewerkers van Klaarr zijn uitsluitend bij machtiging bevoegd bedingen in afwijking van de Algemene Voorwaarden overeen te komen met de opdrachtgever.
 4. Gedrags- en beroepsregels voor zover van toepassing op Klaarr maken deel uit van de overeenkomst.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van Klaarr zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Kennelijke vergissingen in het aanbod van Klaarr binden deze niet.
 3. Mondelinge toezeggingen alsmede toezeggingen van medewerkers van Klaarr in het kader van een offerte zijn uitsluitend bindend, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Klaarr.
 4. Alle aanbiedingen, offertes, mededelingen en opgaven van Klaarr zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Klaarr en opdrachtgever komt tot stand door vastlegging van de afspraken tussen opdrachtgever en Klaarr in een overeenkomst, door de schriftelijke (order)bevestiging van Klaarr of door de feitelijke uitvoering van een opdracht door Klaarr. Opdrachtgever aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge opdracht deze algemene voorwaarden.
 2. Voor de gesubsidieerde dienstverlening geldt overigens dat in de overeenkomst het aantal uren dienstverlening voor een bepaald schooljaar wordt vastgelegd aan de hand van de ontvangen subsidie.
 3. Klaarr is slechts gebonden aan een met haar gesloten overeenkomst indien deze schriftelijk is aangegaan door daartoe door haar bestuur gemachtigde medewerkers.
 4. De opdrachtgever staat ervoor in dat degene die namens hem ondertekent daartoe bevoegd is.

Artikel 5 Uitvoering overeengekomen werkzaamheden door Klaarr

 1. De resultaten van het gebruik van de door Klaarr verrichte observaties, verstrekte adviezen of andere uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van Klaarr vallen. Klaarr heeft de inspanningsverplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 2. Klaarr bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.
 3. Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker van Klaarr is opgenomen, is Klaarr gerechtigd na overleg met de opdrachtgever een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) uit te laten voeren, indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Klaarr overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het goed uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in beginsel in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan Klaarr ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten, naburige rechten, databankrechten en/of andere rechten tot bescherming van prestaties, op en in verband met de werkzaamheden en de door Klaarr ter beschikking gestelde materialen berusten bij Klaarr en/of haar licentiegevers.
 2. Verveelvoudigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klaarr.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd werkzaamheden en/of materialen van Klaarr met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aan te bieden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Klaarr.
 4. Voor zover Klaarr in opdracht van de opdrachtgever specifieke materialen ontwikkelt, geldt dat het auteursrecht bij Klaarr berust, tenzij hierover voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk afwijkende afspraken zijn gemaakt.
 5. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5000,– onverminderd het recht van Klaarr aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe en/of indirecte schade.

Artikel 8 Toegang tot en gebruik van online diensten en materialen

 1. Indien de overeenkomst tussen Klaarr en opdrachtgever betrekking heeft op online diensten, zal opdrachtgever voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht tot toegang en raadpleging van de in de overeenkomst aangeduide online diensten en materialen van opdrachtgever verkrijgen op de tijden dat de online diensten daarvoor beschikbaar zijn. Opdrachtgever mag de online diensten en materialen alleen voor eigen oefening, studie en gebruik doorzoeken, in beeld brengen, raadplegen en lezen en in dat kader niet-substantiële delen van de materialen in ongewijzigde vorm downloaden en/of printen en het voorgaande aan eindgebruikers toestaan. Eindgebruikers zijn de personen die met toestemming van opdrachtgever gebruik mogen maken van de online diensten en materialen. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden respectievelijk de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Daarbuiten is het opdrachtgever niet toegestaan de online diensten en materialen op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen, samen te vatten en/of te verspreiden onder of ter beschikking te stellen aan anderen dan zichzelf c.q. de eindgebruikers. Voorts mogen opdrachtgever en de eindgebruikers hun rechten en plichten uit dit gebruiksrecht niet vervreemden, overdragen of in sublicentie geven aan anderen dan zij zelf.
 2. Klaarr zal aan opdrachtgever een of meerdere unieke accounts (op basis van e-mailadres) verstrekken waardoor opdrachtgever en/of één of meerdere van haar eindgebruikers toegang verkrijgen tot de online diensten en materialen waarop de overeenkomst betrekking heeft. Gebruik van het unieke account is strikt persoonlijk en geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich jegens Klaarr de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden ook op te leggen aan de door haar aangewezen eindgebruikers.
 3. Het is opdrachtgever, respectievelijk eindgebruiker, niet toegestaan om de unieke account(s) aan derden bekend te maken c.q. door derden te laten gebruiken. Opdrachtgever is in alle gevallen aansprakelijk voor dit ongeoorloofde gebruik van het unieke account door derden en is per geconstateerd geval van ongeoorloofd gebruik aan Klaarr een boete verschuldigd van € 500,00 per overtreding en € 100 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Klaarr om vergoeding te vragen van de in werkelijkheid door haar geleden schade en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 4. Indien Klaarr vermoedt dat sprake is van ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hierboven bedoeld, is zij gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging een controle daarnaar bij opdrachtgever uit te (doen) voeren, waaraan opdrachtgever alle medewerking dient te verlenen.
 5. Klaarr is met het oog op het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van de online diensten gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur en online diensten wijzigingen aan te brengen, waaronder voorschriften over toegangstijden, identificatie-procedures, type apparatuur, en het toevoegen c.q. weglaten van materialen aan c.q. uit de online diensten, alsmede de toegang tot de online diensten af te sluiten op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden verricht.
 6. Op het gebruik van de online diensten en materialen zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Opdrachtgever zal kennis kunnen nemen van deze voorwaarden voorafgaand aan het afnemen van de online diensten en materialen.

Artikel 9 Hulpmiddelen/materialen/werkruimten

 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever plaatsvindt, zal de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen. Klaarr en opdrachtgever maken duidelijke afspraken over de faciliteiten die eventueel door de opdrachtgever aan Klaarr ter beschikking dienen te worden gesteld.
 2. Het dient voor Klaarr te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimten te betreden. De werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan Klaarr ter beschikking worden gesteld en zo veel mogelijk afsluitbaar zijn zodat gegevens, materialen en dergelijke opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte. Indien de werkruimten niet afsluitbaar zijn, dient de opdrachtgever op verzoek van Klaarr zorg te dragen voor een nabijgelegen afsluitbare ruimte voor het bewaren van hulpmiddelen en materialen.
 3. In overleg met Klaarr zorgt de opdrachtgever ten behoeve van Klaarr voor voldoende faciliteiten, zoals bijvoorbeeld eventueel benodigde onderzoeksruimte voor de verrichting van pedagogisch, didactisch en psychologisch onderzoek, gespreksruimte voor het voeren van overleg en (consultatieve) gesprekken en het verzorgen van supervisie en coaching of trainingsruimte voor het verzorgen van cursussen en trainingen.
 4. Indien de opdrachtgever, ondanks de afspraken die daarover met Klaarr zijn gemaakt, verzuimt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde faciliteiten aan Klaarr ter beschikking te stellen, zoals beschreven in dit artikel, is de opdrachtgever verantwoordelijk indien de geplande werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van de faciliteiten geen doorgang kunnen vinden. De kosten voortvloeiend uit het feit dat de overeengekomen werkzaamheden niet volgens afspraak kunnen worden uitgevoerd zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien naar het redelijk oordeel van Klaarr als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Klaarr zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
 2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan Klaarr. Hieronder zijn onder andere begrepen gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege Klaarr, brand, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, pandemie, atoomkernreacties en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Klaarr naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
 3. Indien Klaarr bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Klaarr gerechtigd het reeds door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Ontbinding van de overeenkomst

1. De vordering van Klaarr op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 1. indien Klaarr, na het sluiten van de overeenkomst, omstandigheden ter kennis komen die Klaarr gerede twijfel geven dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 2. indien Klaarr de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.

2. In de in het eerste lid genoemde situaties is Klaarr bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Klaarr schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Wijziging opdracht c.q. meer- of minderwerk, toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de werkzaamheden kan worden beïnvloed wanneer partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Klaarr kan niet voor iedere opdracht van tevoren exact aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van de werkzaamheden nodig zal zijn.
 2. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen prijs beïnvloedt danwel niet binnen het aantal vooraf overeengekomen aantal uren van dienstverlening plaats kan vinden, zal Klaarr dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.
 3. Indien de tussentijdse wijziging in de werkzaamheden of uitvoering daarvan ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Klaarr de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als aanvullende werkzaamheden aan de opdrachtgever schriftelijk tijdig worden bevestigd. Opdrachtgever dient zich schriftelijk akkoord te verklaren met deze tussentijdse wijziging.
 4. Voor zover artikel 7:408 lid 1 BW rechtens van toepassing zou zijn op de overeenkomst, doet de opdrachtgever afstand van zijn recht ingevolge artikel 7:408 lid 1 BW om de opdracht te allen tijde op te kunnen zeggen. De opdrachtgever is, onverminderd het bepaalde in artikel 10 en artikel 11, gebonden aan de in de overeenkomst vastgelegde duur der werkzaamheden en de daarvoor overeengekomen vergoeding.

Artikel 13 Annulering opdrachten in het geval van overeengekomen jaarplanningen

 1. Indien opdrachtgever en Klaarr in het kader van bijvoorbeeld een jaarplanning over een langere termijn afspraken hebben gemaakt aangaande te verrichten werkzaamheden en data waarop of perioden waarbinnen deze dienen te worden verricht kan opdrachtgever indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven, tot annulering van de overeenkomst overgaan, mits dit tijdig, doch minimaal 4 weken voorafgaand aan de datum waarop de werkzaamheden een aanvang zouden nemen, schriftelijk aan Klaarr wordt medegedeeld.
 2. In geval de opdrachtgever met inachtneming van het eerste lid tot annulering van de overeenkomst is overgegaan, is deze in ieder geval verplicht de door Klaarr voor de uitvoering van de werkzaamheden vervaardigde of aangeschafte materialen over te nemen en te betalen.
 3. De opdrachtgever zal in geval van de beschreven annulering minimaal een schadeloosstelling verschuldigd zijn ter grootte van een derde van het bedrag van de overeengekomen prijs of het overeengekomen aantal uren. Daarnaast is de opdrachtgever verplicht Klaarr te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annuleringen.
 4. Onverminderd het vermelde in het voorgaande lid behoudt Klaarr zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Betaling

 1. In de overeenkomst wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen zal worden voldaan.
 2. De betaling door de opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan op één van de bankrekeningen van Klaarr. Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na verstrijken van de betalingstermijn van dertig dagen, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt kan Klaarr de wettelijke rente van de opdrachtgever vorderen.
 3. Eventuele incassokosten die gemaakt moeten worden na het verstrijken van de betalingstermijn zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zowel de binnen- als buitengerechtelijke kosten kunnen op opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 15 Prijzen

 1. Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen. Klaarr behoudt zich, met in achtneming van het tweede lid, het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan, of zich koersfluctuaties van binnenlandse valuta voordoen.
 2. Indien Klaarr de prijzen tussentijds wijzigt als gevolg van verhogingen als vermeld in het voorgaande lid, waardoor de te berekenen totale kosten met meer dan 5% stijgen, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds op te zeggen. Artikel 10 lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
 3. Behoudens het bepaalde in artikel 10 laat het niet afnemen van de te verlenen werkzaamheden en of de te leveren materialen door Klaarr de opdrachtgever zijn betalingsverplichting onverlet.

Artikel 16 Gebreken, termijnen

 1. De opdrachtgever dient bij aanvang van de werkzaamheden het resultaat te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen tien werkdagen na factuurdatum van de factuur die betrekking heeft op de geleverde werkzaamheden en/of materialen die het gebrek vertoont, schriftelijk aan Klaarr te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde termijn wordt gedaan, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en vervalt elke aanspraak jegens Klaarr ter zake van gebreken in de verrichte werkzaamheden en/of geleverde materialen.
 2. Klaarr en opdrachtgever zullen de door de opdrachtgever tijdig vermeende gebreken bespreken. Indien Klaarr het eens is met het veronderstelde gebrek, maken partijen (indien mogelijk) afspraken over het herstel van dit gebrek. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend.
 3. Indien de opdrachtgever van mening is dat herstel van gebreken niet naar behoren heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Klaarr binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Al dan niet vermeende gebreken schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17 Voorlichting, cursus en trainingen

 1. Een voorlichtingsbijeenkomst, cursus of training (hierna te noemen “activiteit”) vindt geen doorgang indien er onvoldoende deelnemers zijn, dit ter beoordeling van Klaarr. Klaarr heeft het recht een persoon die zich voor een activiteit heeft aangemeld niet aan de activiteit te laten deelnemen indien deze niet voldoet aan de door Klaarr gestelde toelatingscriteria.
 2. Klaarr beslist in beginsel uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum over het geheel annuleren of verzetten van bedoelde activiteit.
 3. Indien de in lid 1 bedoelde activiteit geheel wordt geannuleerd op initiatief van Klaarr, zal er restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld plaatsvinden.
 4. De deelnemer heeft tot uiterlijk vier weken voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid zijn deelname schriftelijk te annuleren, waarna alleen de administratiekosten in rekening worden gebracht. Binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum is de deelnemer de totale deelnemersprijs verschuldigd.
 5. Deelnemer kan, indien deze volgens de wet als consument wordt aangemerkt, binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst, de deelname kosteloos annuleren zonder opgaaf van reden, omdat deze termijn wordt beschouwd als bedenktijd.
 6. De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient Klaarr hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn reis- en verblijfkosten van de persoon (of personen) die namens Klaarr de betreffende werkzaamheden verrichten en de aanschafkosten van voorgeschreven literatuur en materialen ten behoeve van deelnemers, voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een activiteit te verzorgen zal Klaarr trachten een vervangende docent in te zetten. Indien dit echter niet mogelijk is behoudt Klaarr zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.
 9. Klaarr heeft het recht om de docenten en de cursusleiding te wijzigen, ook nadat de namen van de docenten en de cursusleiding middels publicaties, advertenties e.d. bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen om de inschrijving te annuleren, tenzij door de deelnemer aan de bepaling omtrent annulering wordt voldaan (zie lid 4 en 5).
 10. Indien Klaarr de geplande aanvangsdatum verandert, opschort dan wel vervroegt, heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren, onder voorbehoud dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de verandering door Klaarr moet zijn ontvangen.

Artikel 18 Geheimhouding en Privacy

 1. Klaarr en de opdrachtgever zullen maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en informatie, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (een van) beiden door openbaarmaking kunnen worden geschaad.
 2. Klaarr werkt, in geval er sprake is van het verzamelen van persoonsgegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het Reglement Verwerking Persoonsgegevens en de Privacyverklaring van de Klaarr zijn beschikbaar voor de opdrachtgever en te vinden op de website van Klaarr.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. Klaarr zal de werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de verwachte zorgvuldigheid in acht nemen. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever Klaarr onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Klaarr voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan door toerekenbare grove schuld of nalatigheid van Klaarr, is deze aansprakelijk voor zover de schade door zijn verzekering wordt gedekt. Indien geen uitkering door de verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Klaarr te allen tijde beperkt tot de afgesproken prijs voor de te verrichten werkzaamheden over een periode van twaalf maanden.
 2. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien aan de zijde van Klaarr sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Klaarr is niet aansprakelijk voor gevolgschade van de Opdrachtgever, zoals maar niet beperkt tot winstderving, imagoschade en aanspraken van derden. De opdrachtgever is gehouden Klaarr te vrijwaren ter zake van vorderingen van derden.

Artikel 20 Klachtenbehandeling

 1. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst en deze klacht geen gebrek betreft zoals bedoeld in artikel 16, is de klachtenregeling van de opdrachtnemer van toepassing.
 2. Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij de directeur van Klaarr.
 3. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
 4. De directeur geeft de direct leidinggevende (meestal de afdelingsleider of directielid) van de bij de klacht betrokken medewerker opdracht om de klacht te onderzoeken.
 5. Klager ontvangt binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging waarin vermeld staat wie bij Klaarr verantwoordelijk is voor de behandeling van de klacht.
 6. De behandelaar van de klacht stelt een onderzoek in waarbij alle relevante informatie verzameld wordt die voor de afhandeling van de klacht van belang is. Onderdeel van dit onderzoek is dat er binnen 14 dagen na indiening van de klacht een gesprek plaatsvindt tussen de klager en de door Klaarr aangewezen klachtbehandelaar en tussen de leidinggevende en de betrokken medewerker.
 7. De behandelaar van de klacht rapporteert de conclusies van het onderzoek aan de directeur.
 8. Het onderzoek vormt de basis om tot een tevredenheid stemmende afhandeling van de klacht te komen.
 9. De klager ontvangt binnen vier weken na indiening van de klacht van Klaarr op schrift de conclusies van het onderzoek en de overeengekomen afhandeling van de klacht. Dit geldt ook in geval er geen overeenstemming is bereikt.

Artikel 21 Vervaltermijn

Voor zover niet anders is vermeld in deze algemene voorwaarden en/of opdrachtgever en Klaarr niet anders overeen zijn gekomen, vervallen de vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Klaarr in verband met het verrichten van werkzaamheden door Klaarr in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 22 Wijziging van de voorwaarden

 1. Klaarr is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en Klaarr zal wijzigingen voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken.
 2. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Artikel 23 Diversen

 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van deze bepaling.
 2. In eerste instantie zullen partijen trachten gerezen geschillen door minnelijk overleg op te lossen.
 3. Op alle door Klaarr gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de overeenkomst, behoudens die ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij de opdrachtgever binnen een maand nadat Klaarr zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter.
Back To Top