Skip to content

Leer- en gedragsproblemen bij kinderen kunnen meerdere oorzaken hebben. Vaak ligt een deel van de oorzaak in de werkhouding en executieve functies van kinderen. Hieronder valt onder andere taakaanpak, aandacht, werkgeheugen en timemanagement. Klaarr Educatie biedt trajecten op maat aan die helpen om deze vaardigheden van kinderen te verbeteren.

Ondersteuning bij werkhouding en taakaanpak

De Zelfinstructietraining is bedoeld voor kinderen die problemen ervaren met het opstarten, uitvoeren, controleren en monitoren van hun schoolwerk. Deze moeilijkheden kunnen zich beperken tot één gebied (bijvoorbeeld rekenen) of kunnen op meerdere gebieden voorkomen. De oorzaak van deze problemen kan liggen in de executieve functies, zoals taakaanpak, aandacht, timemanagement en werkgeheugen. Ook kunnen faalangst of een fixed mindset een rol spelen in een ineffectieve werkhouding of taakaanpak.

Zelfsturing met de Meichenbaum methode

Tijdens het traject wordt het kind begeleidt door een ervaren orthopedagoog of psycholoog van Klaarr Educatie. De basis van het traject is de Zelfinstructietraining van Meichenbaum. Tijdens de eerste sessies leren we de vier stappen van deze training aan volgens het principe: voordoen-samen doen-alleen doen. Vervolgens leert het kind om deze stappen toe te passen op het schoolwerk. Het doel hiervan is dat de leerling zichzelf kan sturen en instrueren. Door te reflecteren leert het kind inzicht krijgen in de eigen taakaanpak en zelfstandig problemen op te lossen. Ook leert het kind door middel van de vier stappen overzicht en structuur aan te brengen in de taken.

Begeleiding die afgestemd is op het kind

Het aanbod en de aanpak stemmen zij af op de behoeften van het kind. Op deze manier zorgen we dat de training echt impact heeft. Bij het ene kind is er misschien meer aandacht nodig voor faalangstreductie en bij het andere kind meer aandacht voor de taakaanpak. In het voortraject van de Zelfinstructietraining verkennen we in gesprekken welke factoren een rol spelen of de oorzaak kunnen zijn van de problemen die het kind ervaart. Zo nodig volgen een observatie en individueel onderzoek.

Duur en intensiviteit van het begeleidingstraject

Uit dit voortraject volgt een plan van aanpak die we bespreken met de school en ouders. Daarna begint het begeleidingstraject. De duur en intensiviteit van het begeleidingstraject kunnen per leerling verschillen, maar het uitganspunt is een totaal van tien sessies. Aan het begin van het traject ligt de frequentie van de begeleiding wat hoger (twee sessies van drie kwartier per week) en aan het einde van het traject bouwen we dat af (één keer per week). Halverwege het traject en aan het einde vindt er een evaluatie plaats waarna we eventueel een follow-up kunnen plannen.

Terugkoppeling aan ouders en leerkrachten

De inhoud van de sessies koppelen we terug naar school en ouders. We geven concrete tips waarmee de leerkracht(en) en ouders aan de slag kunnen. De insteek is om de leerkracht zo weinig mogelijk extra werk te bezorgen, maar de betrokkenheid van de leerkracht en de bereidheid om de leerling in de klas te ondersteunen zijn cruciaal.

Zelfinstructietraining voor groepjes leerlingen

Onze orthopedagogen en psychologen kunnen de zelfinstructie training ook verzorgen voor groepjes leerlingen binnen de school. De inhoud, intensiteit en duur van deze begeleiding in groepjes stemmen wij af samen met de school.

Kinderen aanmelden voor de Zelfinstructietraining

Een intern begeleider kan een leerling aanmelden nadat er toestemming is gevraagd aan de ouders. Wil je een kind aanmelden voor de zelfinstructietraining? Of wil je meer weten over de zelfinstructietraining voor groepjes leerlingen op jouw school Neem contact op met één van onze adviseurs voor meer informatie.

Meer weten over de zelfinstructietraining?

Wij vertellen je er graag meer over. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Back To Top