Skip to content

Lesson Study is een professionaliseringsaanpak waarbij een team leerkrachten op systematische wijze de eigen lespraktijk verbetert door een gezamenlijk ervaren leerprobleem. Het verschil met andere professionaliseringsaanpakken is dat Lesson Study uitgaat van de onderwijsbehoefte van de leerling. Lesson Study daagt leerkrachten uit om steeds na te denken over wat de impact is van onderwijs op de leerling.

Het model dat in Nederland is ontwikkeld, bestaat uit een cyclus van 6 fasen. Een team van minimaal vier leerkrachten ontwerpt een les die je vervolgens in de praktijk brengt. Één leerkracht voert de les uit en de anderen observeren. Daarna reflecteren de leerkrachten samen over wat er goed ging en wat beter kan. Het team van leerkrachten kan worden ingedeeld op verschillende manieren. Zowel op basis van het leerjaar waarin wordt lesgeven als interesse, of een specifiek vakspecialisme.

Met Lesson Study stimuleer je leerkrachten om na te denken over de impact van de eigen onderwijspraktijk, actuele kennis te ontwikkelen en deze kennis te delen met het team. Het is een gestructureerde en effectieve professionaliseringsaanpak om kwaliteitsverbetering te realiseren in het onderwijs.

Lesson Study is geschikt voor alle onderwijsniveaus, van primair tot hoger onderwijs. Deze aanpak kan ook schooloverstijgend worden ingezet, bijvoorbeeld in groepjes leerkrachten van verschillende scholen.

Wij begeleiden trainingen in Lesson Study voor leerkrachten, teams, besturen en directies. Het resultaat van Lesson Study:

  • Gestructureerde aanpak voor kwaliteitsverbetering
  • Effectiever gebruik van expertise binnen de school
  • Meer kennis en inzicht over de impact van lesgeven op de leerling
  • Beter begrip van hoe leerlingen denken en leren
  • Veel (vak)didactische kennis en inzichten en een beter beeld van onderwijs-/leermateriaal
  • Bevordert de onderlinge verbondenheid en solidariteit onder leerkrachten

Wil je de PLG en lessonstudy versterken op jouw school?

Onze onderwijsadviseurs kunnen je daarbij helpen.

Back To Top